Centrum Zdrowia
Małych Zwierząt

Polityka prywatności

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej jako „RODO”) niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 

DANE OSOBOWE I ICH PRZETWARZANIE:
 1. 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Zdrowia Małych Zwierząt „Multiwet” S. C z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Gagarina 5, 00-753 Warszawa
 2. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb świadczenia usług lekarsko-weterynaryjnych,
 3. 3. Podanie przez Panią/Pana danych podstawowych jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych podstawowych (imię, nazwisko, adres) możemy skutkować odmową zawarcia umowy. Natomiast podanie danych dodatkowych czyli numer telefonu, email i innych jest całkowicie dobrowolne, lecz odmowa ich podania lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwi Administratorowi przesyłanie wyników badań, informacji o stanie zdrowia zwierzęcia w czasie hospitalizacji, przypomnień o zabiegach profilaktycznych oraz ważnych zmianach w sposobie działania Centrum Multiwet (urlopy, zmiana godzin otwarcia).
 4. 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • zawarcia i realizacji umowy świadczenia usług lekarsko-weterynaryjnych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej Twojego zwierzęcia,
  • zlecenia badań w laboratoriach zewnętrznych – jeśli dotyczy,
  • przekazywaniu informacji do Powiatowego Inspektoratu weterynaryjnego – jeśli dotyczy,
  • przekazywaniu informacji do nadzoru farmaceutycznego – jeśli dotyczy,
  • przekazywaniu informacji do systemów ewidencji zaczipowanych zwierząt – jeśli dotyczy,
  • przekazywaniu informacji do systemu paszportowego zwierząt – jeśli dotyczy,
  • rozliczeń finansowych, w tym wystawiania dowodów księgowych,
  • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych,
  • wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń,
  • tworzenia zestawień, analiz i statystyk,
  • obsługi reklamacji,
  • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
  • oraz aby wysyłać Ci przypomnienia o terminach profilaktyki oraz ważne informacje odnośnie działalności gabinetu (planowane urlopy, zmiany godzin roboczych, itp.)
 5. 5. Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, czyli: laboratoria, Inspektorat Weterynaryjny, nadzór farmaceutyczny, Izba Lekarsko-Weterynaryjna, biuro rachunkowe, podmioty świadczące usługi elektroniczne Oraz w przypadku gdy korzystasz ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Gabinecie.
 6. 6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy jak i po jej zakończeniu do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie umowy. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach, w tym przepisach podatkowych,
 7. 7. posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 8. 8. posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO,
 9. 9. Jednocześnie informujemy, że obecnie Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Możesz podlegać w decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio wyrazisz na to zgodę.
 10. 10. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne