Centrum Zdrowia
Małych Zwierząt
Zgoda na wykonywanie nagrań audio i wideo

Zgoda na wykonywanie nagrań audio i wideo

wyrażona wobec

Centrum Zdrowia Małych Zwierząt Multiwet

Karaś-Tęcza, Czerwiecki, Mikłusz, Wiśniewski Sp.k.

w Warszawie, ul. Gagarina 5, 00-753 Warszawa.

Przekraczając próg Zakładów Leczniczych dla Zwierząt prowadzonych przez spółkę Centrum Zdrowia Małych Zwierząt Multiwet Karaś-Tęcza, Czerwiecki, Mikłusz, Wiśniewski wyrażam zgodę na nagrywanie mnie (głos i obraz) podczas przebywania na terenie ww. Zakładów.

Nagrania mogą być wykorzystywane przez Centrum Zdrowia Małych Zwierząt Multiwet Karaś-Tęcza, Czerwiecki, Mikłusz, Wiśniewski Sp.k. do weryfikacji przebiegu wykonywanych usług na terenie zakładów celem zachowania najwyższych standardów obsługi klienta.

Przyjmuję do wiadomości, że swoją zgodę mogę w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE STOSOWANIA MONITORINGU 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 1 (RODO) informujmy, że: 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Zdrowia Małych Zwierząt Multiwet Karaś-Tęcza, Czerwiecki, Mikłusz, Wiśniewski sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Gagarina 5, 00-753 Warszawa, zwana dalej „Administratorem”;

  2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt na adres iod@multiwet.pl;

  3. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się: 

a)   monitoring wizyjny prowadzony z wykorzystaniem kamer rejestrujących wizerunek i dźwięk na terenie budynku przy ul. Gagarina 5, 00-753 Warszawa oraz na terenie wokół budynku (rejestracja bez dźwięku);

b)     monitoringiem nie są objęte pomieszczenia socjalne, łazienki.

4. Podane dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu i na podstawie:

Cel przetwarzania

Weryfikacja przebiegu wykonywanych usług na terenie zakładów celem zachowania najwyższych standardów obsługi klienta.

Podstawa prawna

Art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Cel przetwarzania

Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie, zabezpieczenia mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji.

Podstawa prawna

Art. 6 ust.1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora

5.     Odbiorcami Pani/Pana danych będą zewnętrzne podmioty odpowiedzialne za prowadzenie i działanie monitoringu, oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

6.     Materiały pozyskane z monitoringu będą przechowywane do czasu wycofania zgody bądź przez okres do 4 tygodni po upływie którego będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie lub przez okres niezbędny do zakończenia postępowania związanego ze spowodowaną szkodą lub innym zdarzeniem związanym z naruszeniem bezpieczeństwa na naszym terenie;

7.     Posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody, dostępu do treści swoich danych i uzyskania ich kopii, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych z przyczyn związanych Pani/Pana szczególną sytuacją;

8.     Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

9.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa na naszym terenie.

 

Podstawa prawna:

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w niniejszym dokumencie: „RODO”.